Tästä osiosta löydät tietoja Neo Industrialin hallinnoinnista, yhtiökokouksesta, johtohenkilöistä sekä sisäpiiristä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys Neo Industrial Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, ja Neo Industrial Oyj:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen. Selvitys on julkaistu yhtiön internet-sivulla ja sen voi ladata tämän sivun alalaidasta.  Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. 

Yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Neo Industrial noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010.

Neo Industrialin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2019
 

Edellisiä selvityksiä
2018
2017
2016
2015
2014