Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että yhtiön toiminta on mahdollisimman tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle, ja toimitusjohtaja vastaa valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan järjestämisestä käytännössä. Yhtiön taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain, ja tiedot julkistetaan vuosikertomuksessa sekä osavuosikatsauksissa.

Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkempi kuvaus on luettavissa yhtiön erikseen julkaisemasta hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä, kohdasta 4.

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäistä tarkastustoimintaa varten hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, joka toimii hallituksen alaisuudessa. Operatiivinen sisäinen tarkastus tehdään pääsääntöisesti oman organisaation toimesta. Ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään projektiluontoisesti.

Riskit ja suojaustoimenpiteet

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen. Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne muodostaa riskin konsernin rahoituksen järjestämisessä.

Konserni on järjestellyt rahoitustaan vuodesta 2014 lähtien. Rahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi rahoitus- ja maksuehtoneuvottelujen lisäksi ovat varastojen kiertoa tehostavat toimenpiteet ja pääoman vapauttaminen omaisuuseristä. Parantuneen rahoitustilanteen myötä johto on voinut keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen.

Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta kävi läpi liiketoimintariskejä, tase-arvoja, rahoitusta ja maksuvalmiutta, testauslaskentaa, MAR ja IFRS 15 sääntelyn vaikutuksia sekä erilaisten rahoitusjärjestelyjen ja rakennemuutosten vaikutuksia raportointiin. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden ohjauksessa huomioitiin dokumentoinnin vaatimustasoa ja panostettiin ICT-riskien hallintaan.