Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää vuosittain tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta, taloudellisen raportoinnin valvonta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi, lakien ja määräysten noudattamisen arviointi sekä yhteydenpito tilintarkastajaan, tilintarkastajan raporttien läpikäynti ja annettujen suositusten arviointi. Tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle. Valiokunnan muodostavat tällä hetkellä Marjo Matikainen-Kallström (puheenjohtaja) ja Ari Järvelä.

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta kävi läpi liiketoimintariskejä, tase-arvoja, rahoitusta ja maksuvalmiutta, testauslaskentaa sekä IFRS 15, IFRS 9 ja IFRS 16 sääntelyn vaikutuksia. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden ohjauksessa panostettiin jatkuvuuden varmistamiseen sekä prosessi- ja ICT-riskien hallintaan.

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden arviointi

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiön hallituksen suorittaman arvioinnin perusteella riippumattomia yhtiöstä.