1997

Marraskuussa 1997 Oy Lännen Metsä Ab ja Oy Sijoitus Forestia Ab sulautuivat Oy Metsämarkka Ab:hen. Yhtiö toimi sen jälkeen pääasiallisesti metsäteollisuuden kehitys- ja sijoitusyhtiönä.

1998

Syyskuussa 1998 Norvestia Oyj osti Osuuskunta Metsäliitolta 3 % Metsämarkan osakepääomasta, joka vastasi 32,6 % äänistä. Marraskuussa 1998 Norvestia teki julkisen, rajoitetun ostotarjouksen Metsämarkan osakkeenomistajille. Vuoden lopussa Norvestia omisti 23,8 % Neomarkan osakepääomasta ja 47,0 % äänistä.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.10.1998 yhtiön toiminimi muutettiin Neomarkka Oyj:ksi. Yhtiön toimialapykälä muutettiin siten, että sijoitustoiminnan painopiste ei enää ole metsäteollisuudessa. Yhtiön uusi hallitus päätti uudesta toimintasuunnitelmasta, minkä mukaan sijoituskohteet etsitään lähinnä vakailta infrastruktuurialueilta, ns. Utilities-sektorilta.

Vuoden 1998 lokakuussa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti aikaisemmat sijoitukset realisoitiin.

1999

Vuosi 1999 oli yhtiön ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Sijoitustoiminta oli kohdistettu puhelin- ja kuntasektorille. Kuntasektorilla sijoitukset oli kohdistettu lähinnä kuntien vesihuoltolaitosten toimintaan.

Norvestian omistusosuus oli 31.12.1999 Neomarkan osakkeista 28,25 % ja äänistä 50,10 %. Neomarkasta tuli Norvestian tytäryhtiö ja samalla yhtiö liitettiin ruotsalaiseen Havsfrun-konserniin.

2000

Neomarkka tavoitteli toiminnassaan absoluuttista tuottoa sijoittaen ensisijaisesti noteeraamattomiin vakaisiin yrityksiin. Pääsuuntauksen muodosti sijoittaminen noteeraamattomiin pohjoismaisiin yhtiöihin vakailla infrastruktuurisektoreilla, kuten teleliiketoiminta ja kunnallinen liiketoiminta. Novalis Oyj perustettiin hallinnoimaan Neomarkka-konsernin telesektoriin kohdistuvia sijoituksia.

Varsinainen yhtiökokous päätti muutoksista yhtiöjärjestyksen kohtiin, jotka koskivat osakepääomaa ja osakkeiden nimellisarvoa sekä päätti osakepääoman alentamisesta alentamalla osakkeiden nimellisarvoa 50 mk:sta 4 euroon osakkeelta.

Yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksen 14.12.2000, koska Osakesäästäjien Keskusliitto oli vaatinut sen kokoon kutsumista päätöksen tekemiseksi erityisen tarkastuksen toimittamisesta. Tarkastusvaatimus koski yhtiön ruotsalaisen henkilöstön suorittamaa työtä vuosina 1999 ja 2000, työstä maksettuja korvauksia ja näihin asioihin liittyvää päätöksentekoa, sekä yhtiön näitä asioita koskevaa julkista tiedottamista. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa enemmistö piti tarkastusta tarpeettomana ja vastusti esitystä, joten asia raukesi.

2002

Hedge-rahastosijoitusten osuus kasvoi vuoden alun 2 %:sta vuoden lopun 36 %:iin. Hedge-rahastojen lukumäärä kasvoi yhdestä seitsemään.

2003

Neomarkan sijoitukset keskitetään pääasiassa hedge-rahastoihin. Vuoden aikana hedge-rahastojen osuutta substanssiarvosta nostettiin noin puoleen.

Neomarkasta tuli osa Kaupthing-konsernia Neomarkan emoyhtiössä Norvestia Oyj:ssä tapahtuneen omistajamuutoksen jälkeen. Muutos heijastui myös Neomarkan hallitukseen, jonka kokoonpanoa lokakuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous muutti. Uuden hallituksen linjaukset merkitsivät entistä selkeämpää keskittymistä hedge-rahastosijoituksiin.

2004

Neomarkka siirtyi Helsingin Pörssin Päälistalle I-listalta

2005

Norvestia Oyj myi osuutensa Neomarkka Oyj:stä Reka Oy:lle 30.11. (32,49 % osakkeista ja 53,09 % äänistä).

2007

Neomarkan hallitus päätti uudesta strategiasta, jonka mukaan yhtiö on teollisuusyrityksiin pitkäaikaisesti sijoittava sijoitusyhtiö. Yhtiö palasi juurilleen teolliseen toimintaan keskittyvänä sijoitusyhtiönä.

Reka Oy kasvatti omistusosuuttaan Neomarkassa ja osti suurimman osan Metsäliiton omistamista Neomarkka-osakkeista. Reka Oy:stä tuli kaupan jälkeen Neomarkan suurin osakkeenomistaja 50,75 % osuudella osakkeista.

Kesäkuussa Neomarkka teki ensimmäisen sijoituksensa ja osti Reka Kaapeli Oy:n.

Strategiamuutoksen seurauksena Neomarkka myi kaikki suorat hedge-rahastosijoituksensa ja osake- ja osakerahastosijoituksensa.

Lokakuussa Neomarkka sijoitti 30 % osuuteen telekaapeleita valmistavassa Nestor Cablesissa.

2008

Neomarkka luopui kaikista korkeariskisistä arvopapereistaan.

Elokuussa yhtiö hankki osake-enemmistön venäläisestä OAO Expokabelista vahvistamaan paikallista kilpailuasemaa Venäjällä ja täydentämään tuotevalikoimaa erityisesti keskijännitekaapeleissa.

2010

Neomarkasta tuli monialayhtiö sen sijoitettua 30% osuuteen pientalovalmistaja Finndomosta huhtikuussa. Syyskuussa varmistui konsernin toinen uusi aluevaltaus, viskoosikuidun valmistus, kun Neomarkka osti vuonna 2008 konkurssiin ajetun Kuitu Finlandin tuotantolaitoksen Valkeakoskella. Aviloniksi ristittyä tehdasta ryhdyttiin käynnistämään uudelleen. 

Lokakuussa Neomarkka muutti nimeään kuvastamaan entistä paremmin monialayhtiöksi muuntunutta konsernia. Neomarkka on nyt Neo Industrial Oyj.

2012

Neo Industrial luopui kesäkuussa 2012 Pientaloteollisuus-toimialastaan.

2013

Neo Industrial luopui Venäjän-tehtaistaan sekä Viskoosikuidut -toimialastaan.